Deklaracja Dostępności

.

                                                              DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

_____________________________________________________________________________________________________

 

Żłobek Miejski nr 1 w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zlobek1torun.pl

Data publikacji strony internetowej: 23.04.2015r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.05.2020r.

Deklarację sporządzono w dniu 2024.03.15 na podstawie samooceny

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie jest przystosowana pod kątem stosowania czytników ekranu,

  • nie zapewniono elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo,

  • nie zapewniono nagrania treści w języku polskim migowym,

  • zamieszczone na stronie publikacje w formacie plików PDF lub inne opublikowane dokumenty w formacie doc, z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania treści, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,

  • publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają charakter promocyjny, bądź ilustrujący opisywane na stronie tematy.

UŁATWIENIA ZASTOSOWANE NA STRONIE:

  • podwyższony kontrast ;

  • pomniejszanie lub powiększanie czcionki;

  •  powiększanie mapy,

  • jasne tło;

  • staramy się, aby treści zamieszczane na stronie były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektroniczej: biuro@zlobek1torun.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer 56 623 12 79.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Osobami upoważnionymi do kontaktu są Dyrektor Pani Marzena Zajączkowska oraz pracownicy administracji żłobka.

PROCEDURA WNIOSKOWO – SKARGOWA:

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazania strony internetowej aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy nią 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alteratywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej , elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Organ nadzorujący:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UMT

Adres:ul. Fałata 39, 87 – 100 Toruń

e-mail:wzips@um.torun.pl

telefon: 56 611 84 90

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA I INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNA

Budynek Żłobka Mieskiego nr 1 w Toruniu, znajdujący się przy ul. Bażyńskich 24/26, spełnia minimalne wymagania zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

1. INFORMACYJE W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:

1) Żłobek Miejski nr 1 w Toruniu z siedzibą przy ul. Bażyńskich 24/26 składa się z jednego budynku, który wyposażony został w 4 wejścia w tym 2 wejścia główne oraz 2 wejścia prowadzące bezpośrednio do grup dziecięcych usytuowanych na parterze. Wszystkie wejścia wyposażone zostały w drzwi jednoskrzydłowe. Przy drzwiach umieszczone zostały domofony.

2) Budynek wyposażony jest w winde osobową dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnoscią. Wejście do budynku z bezpośrednim dostępem do windy zostało oznakowane, wyposażone  w drzwi z uchwytem. Winda umożliwia wjazd na wszystkie kondygnacje budynku -1 (piwnica), 0 (parter), 1 (piętro).

3) W żłobku znajdują się ciągi komunikacyjne poziome (korytarze) oraz pionowe (winda). Wewnątrz budynku znajdują się schody z jednostronnymi poręczami, w części korytarzy występują progi. 

4) Żłobek korzysta z parkingu miejskiego usytuowanego przy ul. Bażyńskich 24/26, parking nie posiada miejsca wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

5) Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495).

6) W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z tłumacza on – line.

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO do pobrania:

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego