Zapisy

__________________________________________________________________________________________________

Elektroniczny system naboru do Żłobków Miejskich w Toruniu

Plik wektorowy dzieci w szablonie przestrzeni

 

Informacja dotyczy rekrutacji do Żłobka Miejskiego Nr 1 w Toruniu

na rok szkolny 2024/2025

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy zamierzają zapisać dziecko do żłobka miejskiego , dokonują zgłoszenia za pośrednictwem platformy elektronicznego naboru do żłobków miejskich. Link do strony e-naboru Vulcan: https://zlobki.vulcan.net.pl/torun Wszelkie pytania dotyczące zapisów do żłobka prosimy kierować pod numerem kom. + 48 798 731 785 ,  w godz : 8.00 - 15.00.

Zapraszamy do kontaktu!

__________________________________________________________________________________________________

Kryteria naboru do Żłobków Miejskich w Toruniu

1) Dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Toruń 1)  - 200 pkt

2) Oboje rodzice pracują lub uczą się w systemie dziennym 2) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko i pracujący lub uczący się w systemie dziennym 2) - 10 pkt

3) Jedno z rodziców pracuje lub uczy się w systemie dziennym 2) - 5 pkt

4) Rodzic samotnie wychowujący dziecko 3) - 10 pkt

5) Niepełnosprawność dziecka 4) - 50 pkt

6) Wielodzietność rodziny (3 i więcej dzieci) 5) - 50 pkt

7) Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuować pobyt w Żłobku Miejskim w roku szkolnym, na który odbywa się rekrutacja - 10 pkt

8) Dziecko objęte pieczą zastępczą 6) - 5 pkt

9) Dziecko objęte opieką poradni specjalistycznej 7) - 5 pkt

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów naboru

1) kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego złożonego w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Miasta Toruń, za rok poprzedzający postępowanie rekrutacyjne lub zaświadczenie z tego urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania lub urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). W przypadku osób nie podlegających obowiązkowi składania zeznania podatkowego, podstawą przyznania punktów jest oświadczenie Rodzica o zamieszkaniu wraz z kandydatem na terenie Gminy Miasta Toruń i niepodleganiu składania zeznania podatkowego;

2) aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez zakład pracy nie później niż 30 dni przed dostarczeniem wniosku w wersji papierowej. W przypadku samozatrudnienia aktualną informację z Centralnej Erwidencji Informacji o Dzialalności Gospodarczej, zaświadczenie z uczelni lub innej placówki zawierającej informację o systemie nauki i planowanym terminie jej ukończenia;

3) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (kandydata do żłobka) oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem, w załączeniu (jeżeli dotyczy) wraz z jednym z wymienionych dokumentów: 

a) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający separację;

b) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód;

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający o przyznaniu alimentów;

d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający o pozbawieniu praw rodzicielskich;

e) zaświadczenie z zakładu karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności przez rodzica;

f) akt zgonu rodzica.

4) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

5) oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do Żłobka Miejskiego oraz kserokopia Karty Dużej Rodziny;

6) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. poz. 887, z późn. zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a par. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

7) zaświadczenie od specjalisty dotyczące stanu zdrowia dziecka i objęcia opieką poradni specjalistycznej.

______________________________________________________________________________