Zamówienia publiczne

Toruń 21.01.2022r.

Znak sprawy: ŻM1.ZO.2.2022_

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie o wartości nieprzekraczającej 130 000.00 zł netto prowadzone w  oparciu o przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający: 

Żłobek Miejski Nr 1

ul. Bażyńskich 24/26

87 - 100 Toruń

adres e-mail : biuro@zlobek1torun.pl 

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup i sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych  dla Żłobka Miejskiego Nr 1 w Toruniu w terminie od dnia 01.02.2022r do dnia 31.12.2022r.

https://zlobek1torun.bip.gov.pl/publiccontracts/view/35428

 

__________________________________________________________________________________________

Toruń 21.01.2022r.

________________________________________________________________________________________________

Toruń, 13.01.2022r

Znak sprawy: ŻM1.ZO.1.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie o wartości nieprzekraczającej 130 000.00 zł netto prowadzone w  oparciu o przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający: 

Żłobek Miejski Nr 1

ul. Bażyńskich 24/26

87 - 100 Toruń

adres e-mail : biuro@zlobek1torun.pl 

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup i sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych  dla Żłobka Miejskiego Nr 1 w Toruniu w terminie od dnia 01.02.2022r do dnia 31.12.2022r.

 

https://zlobek1torun.bip.gov.pl/publiccontracts/view/35329

________________________________________________________________________________________________

03.01.2022

________________________________________________________________________________________________

Toruń, 27.12.2021r.

Znak sprawy: ŻM1.ZO.1.2021

                                                                                 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie o wartości nieprzekraczającej 130 000.00 zł netto prowadzone w  oparciu o przepisy Ustawy z dnia  11 września 2019r., Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający:           

Żłobek Miejski Nr 1 

ul. Bażyńskich 24/26

87 - 100 Toruń

adres e-mail : biuro@zlobek1torun.pl 

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup i dostawę środków czystości dla Żłobka Miejskiego Nr 1 w Toruniu w terminie od dnia 03.01.2022r do dnia 31.12.2022r.

 

        https://zlobek1torun.bip.gov.pl/publiccontracts/view/35153

 

________________________________________________________________________________

09.12.2021r.

Ogłoszenie nr 2021-27584-83401

Dostawa i montaż mebli i wyposażenia oddziału dziecięcego

Status ogłoszenia: Opublikowane

Termin składania ofert

2021-12-17 09:00:00

Data opublikowania ogłoszenia

2021-12-09

Data ostatniej zmiany

2021-12-09

Planowany termin podpisania umowy

2021-12

Nazwa zamówienia:

dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli i wyposażenia na potrzeby oddziału dziecięcego Żłobka Miejskiego Nr 1 w Toruniu, w ramach projektu pn. Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka „Liczy się czas”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.3. Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/83401?sekcja=ogloszenie

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie nr 2021-27584-68520

Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"

Status ogłoszenia: Opublikowane

Termin składania ofert

2021-09-17 09:00:00

Data opublikowania ogłoszenia

2021-09-09

Data ostatniej zmiany

2021-09-09

Planowany termin podpisania umowy

2021-09

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 17 września 2021 r. do godz. 9:00 osobiście w pomieszczeniu administracji w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą kurierską albo
za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Zamawiającego.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zwrócone zostaną Wykonawcy.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

ZAPYTANIE OFERTOWE WG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Nazwa zamówienia:
dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli i wyposażenia na potrzeby oddziału dziecięcego Żłobka Miejskiego Nr 1 w Toruniu, w ramach projektu pn. Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka „Liczy się czas”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.3. Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/68520

Załączniki 

Zapytanie ofertowe.pdf

Szczegółowy opis zamówienia.pdf

Formularz ofertowy.pdf

Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych.pdf

Wzór Umowa zapytanie.pdf

_________________________________________________________________________________

 

19.03.2020

 

18.03.2020

 

09.03.2020