Projekt UE

https://www.torun.pl/pl/rozbudowa-zlobkow-miejskich

Rozbudowa żłobków miejskich

Tytuł projektu:
Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Bażyńskich 24-26 w Toruniu, Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. Piskorskiej 9 w Toruniu, Żłobka Miejskiego nr 3 przy ul. Konstytucji 3 maja 16 w Toruniu

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”
Poddziałanie 6.1.2 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną”

Realizator:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 4 385 900 zł
Kwota dofinansowania: 2 249 943,26 zł
Wkład własny: 2 135 956,74 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Data podpisania umowy o dofinansowanie:
23 maja 2018 r.

Termin realizacji:
2.01.2018 r. – 31.03.2020 r.

Opis projektu:
Celem projektu było zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Toruniu oraz umożliwienie powrotu rodziców na rynek pracy dzięki umieszczeniu dziecka w placówce. W ramach projektu rozbudowano trzy żłobki miejskie na terenie Torunia, w wyniku czego powstało łącznie 75 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Zakres inwestycji:
- Rozbudowa Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Bażyńskich 24-26 o oddział żłobkowy na 25 dzieci. Rozbudowa istniejącej infrastruktury o ok. 200 m2 (sala zabaw, sala sypialniana, łazienka dla dzieci, szatnia z wózkownią, pokój socjalny, zaplecze sanitarne pracowników i interesantów, pomieszczenie gospodarcze, kuchenka podręczna, układ komunikacyjny). Budowa windy osobowej, rozbudowa instalacji alarmowej, przebudowa zewnętrznych dróg ewakuacyjnych.

- Rozbudowa Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. Piskorskiej 9 o oddział żłobkowy na 25 dzieci. Rozbudowa istniejącej infrastruktury o ok. 180 m2 (sala zabaw, sala sypialniana, łazienka dla dzieci, szatnia z wózkownią, pokój socjalny, zaplecze sanitarne pracowników i interesantów, pomieszczenie gospodarcze, kuchenka podręczna, układ komunikacyjny). Budowa windy osobowej, rozbudowa instalacji alarmowej, przebudowa zewnętrznych dróg ewakuacyjnych.

- Rozbudowa Żłobka Miejskiego nr 3 przy ul. Konstytucji 3 maja 16 o oddział żłobkowy na 25 dzieci. Rozbudowa istniejącej infrastruktury o ok. 200 m2 (sala zabaw, sala sypialniana, łazienka dla dzieci, szatnia z wózkownią, pokój socjalny, zaplecze sanitarne pracowników i interesantów, pomieszczenie gospodarcze, kuchenka podręczna, układ komunikacyjny). Budowa windy osobowej, rozbudowa instalacji alarmowej, przebudowa zewnętrznych i wewnętrznych dróg ewakuacyjnych.

Osiągnięte rezultaty:
1) zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi wieku do lat 3, tym samym zwiększenie ich dostępności (łącznie 75 miejsc - 3 żłobki x 25 miejsc),
2) powrót rodziców na rynek pracy w związku z umieszczeniem dziecka w placówce,
3) dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dane kontaktowe realizatora:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia
ul. Fałata 39, 87-100 Toruń
tel. 56 61 18 454
e-mail: wzips@um.torun.pl

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń
tel. 56 611 88 40
e-mail: wiir@um.torun.pl

Projekt zakończony pod względem rzeczowym.

Metryczka projektu

Okres programowania: 

Okres programowania 2014-2020

Fundusz: 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Typ projektu: 

Projekt konkursowy

Tematyka projektu: 

Infrastruktura społeczna

Opieka nad dziećmi do lat 3

Realizator: 

Urząd Miasta Torunia

Wydział Inwestycji i Remontów

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

 

Liczy się czas - opieka i edukacja małego dziecka

 

Tytuł projektu:
Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka „Liczy się czas”

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020
Os priorytetowa 8 „Aktywni na rynku pracy”
Działanie 8.4 „Godzenie życia zawodowego i rodzinnego”
Poddziałanie 8.4.3 „Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”

Dane finansowe:
Koszt całkowity - 1 591 271,40 zł
Kwota dofinansowania – 1 352 580,69 zł
Wkład własny – 238 690,71 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Realizator:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
31.10.2017 r.

Termin realizacji:
1.01.2020 r. – 31.03.2021 r.

Opis projektu:
Projekt będzie realizowany w Żłobku Miejskim Nr 1 przy ul. Bażyńskich 24-26, Żłobku Miejskim Nr 2 przy ul. Piskorskiej 9 oraz Żłobku Miejskim Nr 3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 16 w Toruniu, po ich wcześniejszej rozbudowie, w wyniku której powstanie łącznie 75 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. W Żłobkach utworzone zostaną oddziały żłobkowe każdy dla 25 dzieci. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie miasta Torunia oraz umożliwienie rodzicom powrotu na rynek pracy.

Działania:
- zapewnienie opieki małemu dziecku w czasie pracy rodziców;
- realizacja programów edukacyjnych mających na celu wspieranie rozwoju małego dziecka;
- zajęcia szkoleniowe i warsztatowe mające na celu wzmocnienie kompetencji rodziców/opiekunów dziecka;
- zakup wyposażenia m.in. meble, akcesoria sanitarne, zabawki;
- zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych m.in. specjalistyczny sprzęt oraz narzędzia do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- sfinansowanie wyżywienia dzieci;
- zakup wyposażenia oraz montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
- sfinansowanie wynagrodzenia zatrudnionego personelu.

Planowane rezultaty:
- zwiększenie o 75 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, tym samym zwiększenie ich dostępności;
- powrót 75 rodziców na rynek pracy w związku z umieszczeniem dziecka w placówce;
- zatrudnienie do każdego żłobka merytorycznego personelu do opieki nad dziećmi: po cztery opiekunki oraz po jednej pielęgniarce/położnej.

Dane kontaktowe realizatora:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia
ul. Fałata 39, 87-100 Toruń
tel. 56 61 18 454
e-mail: wzips@um.torun.pl