Statut

__________________________________________________________________________________________________

Toruń, 17.12.2021r.

Uchwała nr 759/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miasta Toruń.                                                                                                  

Uchwała nr 759/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021r.pdf

__________________________________________________________________________________________________

                                                                                       Załącznik do uchwały Nr 116/11  Rady Masta z dnia 2 czerwca 2011r.

STATUT

Żłobka Miejskiego Nr 1

w Toruniu ul. Bażyńskich 24/26


Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§ 1. Żłobek Miejski Nr 1 w Toruniu zwany dalej „Żłobkiem” prowadzi działalność regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r Nr 220, poz. 1447 ze zm.).

§ 2. Żłobek został utworzony przez Gminę Miasta Toruń.
§ 3. Siedzibą Żłobka jest miasto Toruń, ul. Bażyńskich 24/26.
§ 4. Obszar działania Żłobka obejmuje teren Gminy Miasta Toruń.
§ 5.1. Żłobek jest utworzony i utrzymywany w celu sprawowania opieki nad dziećmi od ukończenia 20
tygodnia życia.
§ 5.2. Opieka nad dzieckiem jest sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.
§ 5.3. W przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym
dopuszcza się możliwość przedłużenia uczęszczania dziecka do Żłobka do ukończenia 4 roku życia.
§ 5.4. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę
oświadczenie o przeszkodzie w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.

§ 5.5. Żłobek przyjmuje dzieci wymagające szczególnej opieki, stosowania diet eliminacyjnych i z alergiami
pokarmowymi.
§ 5.6. W ramach opieki realizowane są funkcje:
1) opiekuńcza;
2) wychowawcza;
3) edukacyjna.
§ 6. W Żłobku może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do
Żłobka.


Rozdział 2
Cele i zadania Żłobka oraz sposób realizacji


§ 7.1. Celem głównym Żłobka jest:
1) sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie pracy bądź nauki w systemie dziennym, ich
rodziców/opiekunów prawnych;
2) wspomaganie i ukierunkowywanie indywidualnego rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i
zdrowym środowisku;
3) wspieranie rodziny w procesie wychowania dziecka;
§ 7.2. Do podstawowych zadań Żłobka należy:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowania zbliżonych do domowych;
2) zapewnienie wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych w czasie pobytu dziecka w Żłobku;
3) sprawowanie opieki nad zdrowiem, bezpieczeństwa i rozwojem dziecka;
4) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej;
5) zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju;
6) zapewnienie higienicznych warunków pobytu.
§ 7.3. Żłobek realizuje następujące cele i zadania:
1) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, dostosowanych do wieku i
indywidualnych potrzeb oraz możliwości dzieci poprzez:
a) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju psychomotorycznego, w atmosferze bezpieczeństwa i
akceptacji;
b) tworzenie warunków do doświadczania, działania, poznawania, uczenia się poprzez zabawę i
naśladwnictwo,
c) poszanowanie praw i indywidualnych potrzeb dzieka.
2) sprawowanie opieki i pielęgniarskiej poprzez:
a) kontrolę rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka,
b) okresową analizę stanu zdrowia, wagi i wzrostu,
c) udzielanie pierwszej pomocy,
d) wyrabianie u dziecka nawyków higieny życia codziennego,
e) rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych dziecka,
f) udzielanie porad pielęgniarskich rodzicom/opiekunom prawym dziecka,
g) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
3) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez:
a) współdziałanie z rodziną w celu ujednolicenia metod opieki, wychowania i edukacji,
b) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami, udzielanie rzetelnych informacji na temat dziecka, jego
zachowania i rozwoju,
c) zapoznawanie rodziców/opiekunów prawnych z treścią planów wychowawczych, oraz programów
edukacyjnych i zdrowotnych realizowanych w Żłobku,
d) organizowanie zajęć otwartych – warsztatowych dla rodziców i z udziałem rodziców,
e) organizowanie spotkań okolicznościowych uwzględniających święta i inne dni wynikające z tradycji i
obyczajów,
f) organizowanie zebrań ogólnych i grupowych
g) prowadzenie indywidualnych konsultacji i udzielanie porad wychowawczych w zaresie pracy z dziećmi,
h) organizowanie spotkań ze specjalistami: psychologiem, logopedą, lekarzem,
i) współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie realizacji zadań statutowych.
4. Żłobek może korzystać z pomocy wolontariuszy.
5. Żłobek może uczestniczyć w kształceniu i doskonaleniu zawodowym oraz może być miejscem praktyk i szkoleń zawdowych.
6. Za zgodą rodziców/opiekunów prawnych mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe, wykraczające poza zares zadań statutowych, finansowane z Rady Rodziców lub źródeł zewnętrznych, nie będące w sprzeczności z zadaniami statutowymi Żłobka.


Rozdział 3
Organizacja wewnętrzna


§ 8. Strukturę organizacyjną Żłobka tworzą:
1) oddziały dziecięce,
2) administracja,
3) pion pomocniczo – gospodarczy i obsługi.
§ 9.1. W Żłobku funkcjonują oddziały niemowlęce i poniemowlęce.
§ 9.2. Dyrektor Żłobka corocznie w arkuszu organizacyjnym Żłobka określa liczbę miejsc dla niemowląt
oraz dzieci w wieku poniemowlęcym, uwzględniając aktualne potrzeby rodziców w danym roku szkolnym.
§ 9.3. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział dziecięcy złożony z grup dzieci w zbliżonym wieku,a w oddziałach poniemowlęcych tworzy się system grup mieszanych „ rodzinkowy”.
§ 10. W Żłobku obowiązuje ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora uwzględniający higienę, ochronę zdrowia, potrzeby dzieci oraz oczekiwania rodziców.
§ 11. Organizację wewnętrzną Żłobka określa jego Regulamin Organizacyjny, nadawany przez Dyrektora.


Rozdział 4
Zasady rekrutacji i warunki przyjmowania dzieci


§ 12.1. Rekrutacja do Żłobka prowadzona jest za pomocą systemu elektronicznego w sposób ciągły, w
zależności od liczby wolnych miejsc.
§ 12.2. Podstawą zgłoszenia dziecka do Żłobka jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych „Wniosku o przyjęcie dziecka do Żłobka”.
§ 12.3. Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci jest większa niż liczba wolnych miejsc, Dyrektor Żłobka powołuje
Komisję Rekrutacyjną, która dokonuje kwalifikacji dzieci do placówki od miesiąca września danego roku.
§ 12.4. Lista dzieci przyjętych do Żłobka od 1 września danego roku kalendarzowego oraz dzieci wpisane na listę rezerwową powinna zostać ogłoszona najpóźniej do końca maja tego roku.
§ 12.5. Pierwszeństwo w naborze mają dzieci już uczęszczające do złobka oraz ich rodzeństwo.
§ 12.6. Do Żłobka przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasta
Toruń, których rodzice/opiekunowie pracują zawodowo lub uczą się w systemie dziennym.
§ 12.7. Z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka Dyrektor Żłobka podpisuje umowę w sprawie
korzystania z usług Żłobka.
§ 12.8. Do placówki mogą być przyjęte dzieci posiadające zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak
przeciwskazań do uczęszczania dziecka do Żłobka.


Rozdział 5
Zarządzanie Żłobkiem


§ 13.1. Żłobkiem kieruje Dyrektor.
§ 13.2. Do obowiązków Dyrektora w szczególności należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) współpraca z rodzicami,
3) kierowanie polityką kadrową Żłobka, zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
4) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP i
ppoż,
5) podejmowanie decyzji o przyjęciu i skreśleniu dziecka ze Żłobka w czasie rku szkolnego,
6) ustalanie, wspólnie z przedstawicilami rodziców, dziennej stawki żywieniowej dostosowaej do wieku i
potrzeb dziecka, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w zakresie dietetyki,
7) prowadzenie i przechowywanie określonej szczeółowymi przepisami dokumentacji działalności Żłobka.
§ 13.3. Na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Torunia, Dyrektor samodzielnie
podejmuje czynności w zakresie gospodarki mieniem Żłobka.
§ 13.4. Dyrektor odpowiada za całość gospodarki finansowej Żłobka, a w przypadku powierzenia części
obowiązków w tym zakresie innym pracownikom ponosi odpowiedzialność z tytułu nadzoru nad gospodarką
finansową Żłobka.
§ 13.5. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników. W razie nieobecności Dyrektora Żłobka
zastępstwo pełni wyznaczony pracownik.
§ 14.1. Dyrektor jest zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Torunia.
§ 14.2. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę.
Rozdział 6
Gospodarka finansowa
§ 15. Gospodarka finansowa Żłobka, jako gminnej jednostki budżetowej prowadzona jest na zasadach
określonych przepisami ustawy o finansach publicznych, ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3,
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.
§ 16.1. Opieka nad dzieckiem w Żłobku jest odpłatna.
§ 16.2. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci.
§ 16.3. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku, a także maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie
oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia d ponoszenia opłat ustala Rada Miasta Torunia w
drodze odrębnej uchwały.
1) opłata, o której mowa w ust. 3 obejmuje koszty utrzymania żłobka oraz posiłków i jest ustalana na
niższym niż wynika z kalkulacji poziomie,
2) różnice między opłatami ustalonymi uchwałą, a faktycznymi kosztami pobytu dziecka w Żłobku pokrywa
się z budżetu Gminy,
3) różnica pomiędzy wysokością stawki żywieniowej dla dzieci na dietach eliminacyjnych, a stawką
żywieniową dla dzieci zdrowych pokrywana jest z budżetu Gminy.
§ 16.4. Za czas nieobecności dziecka w Żłobku trwającej dłużej niż kolejne trzy dni robocze przysługuje
zwrot wniesionej stawki żywieniowejpod warunkiem poinformowania Żłobka najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności dziecka w placówce.
§ 16.5. Opłaty uiszcza się godnie z terminem wskazanym w umowie o świadczenie usług.


Rozdział 7
Mienie załadu

§ 17. Mienie Żłobka jest mieniem komunalnym.


Rozdział 8
Postanowienia końcowe


§ 18.1. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Miasta Torunia.
§18.2. Nadzór sprawowany jest na podstawie planu przyjętego przez Radę Miasta Torunia w drodze
uchwały.
§ 19. Dyrektor Żłobka ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przestrzeganie postanowień niniejszego
statutu.
§ 20. Pracownicy Żłobka są pracownikami samorządowymi i stosuje się wobec nich przepisy Ustawy o
pracownikach samorządowych.
§ 21. Zmian w statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.