Statut

________________________________________________________________________________________________

Toruń, 17.12.2021r.

Uchwała nr 759/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miasta Toruń.                                                                                                  

Uchwała nr 759/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021r.pdf

________________________________________________________________________________________________

STATUT

Żłobka Miejskiego Nr 1

w Toruniu ul. Bażyńskich 24/26

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Żłobek Miejski Nr 1 w Toruniu zwany dalej „Żłobkiem” jest jedsnostką budżetową Gminy Miasta Toruń, wpisaną do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Torunia.

§ 2

Żłobek został utworzony przez Gminę Miasta Toruń.

§ 3

Siedzibą Żłobka jest miasto Toruń, ul. Bażyńskich 24/26.

§ 4

Obszar działania Żłobka obejmuje teren Gminy Miasta Toruń.

§ 5

1. Żłobek jest utworzony i utrzymywany w celu sprawowania opieki nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia.

2. Opieka nad dzieckiem jest sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

3. W przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym dopuszcza się możliwość przedłużenia uczęszczania dziecka do Żłobka do ukończenia 4 roku życia.

4. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia o przeszkodzie w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.

5. Żłobek przyjmuje dzieci wymagające szczególnej opieki, stosowania diet eliminacyjnych i z alergiami pokarmowymi.

6. W ramach opieki realizowane są funkcje:

1) opiekuńcza;

2) wychowawcza;

3) edukacyjna.

§ 6

W Żłobku może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka.

Rozdział 2

Cele i zadania Żłobka oraz sposób realizacji

§ 7

1. Celem głównym Żłobka jest:

1) sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie pracy bądź nauki w systemie dziennym, ich rodziców/opiekunów prawnych;

2) wspomaganie i ukierunkowywanie indywidualnego rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;

3) wspieranie rodziny w procesie wychowania dziecka.

2. Do podstawowych zadań Żłobka należy:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowania zbliżonych do domowych;

2) zapewnienie wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych w czasie pobytu dziecka w Żłobku;

3) sprawowanie opieki nad zdrowiem, bezpieczeństwem i rozwojem dziecka;

4) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej;

5) zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju;

6) zapewnienie higienicznych warunków pobytu.

3. Żłobek realizuje następujące cele i zadania:

1) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, dostosowanych do wieku i indywidualnych potrzeb oraz możliwości dzieci poprzez:

a. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju psychomotorycznego, w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji;

b. tworzenie warunków do doświadczania, działania, poznawania, uczenia się poprzez zabawę i naśladwnictwo;

c. poszanowanie praw i indywidualnych potrzeb dziecka.

2) sprawowanie opieki pielęgniarskiej poprzez:

a) kontrolę rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka;

b) okresową analizę stanu zdrowia, wagi i wzrostu;

c) udzielanie pierwszej pomocy;

d) wyrabianie u dziecka nawyków higieny życia codziennego;

e) rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych dziecka;

f) udzielanie porad pielęgniarskich rodzicom/opiekunom prawnym dziecka;

g) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

3) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez:

a) współdziałanie z rodziną w celu ujednolicenia metod opieki, wychowania i edukacji;

b) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami, udzielanie rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju;

c) zapoznawanie rodziców/opiekunów prawnych z treścią planów wychowawczych, oraz programów edukacyjnych i zdrowotnych realizowanych w Żłobku;

d) organizowanie zajęć otwartych – warsztatowych dla rodziców i z udziałem rodziców;

e) organizowanie spotkań okolicznościowych uwzględniających święta i inne dni wynikające z tradycji i obyczajów;

f) organizowanie zebrań ogólnych i grupowych;

g) prowadzenie indywidualnych konsultacji i udzielanie porad wychowawczych w zaresie pracy z dziećmi;

h) organizowanie spotkań ze specjalistami: psychologiem, logopedą, lekarzem;

i) współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie realizacji zadań statutowych.

4. Żłobek może korzystać z pomocy wolontariuszy.

5. Żłobek może uczestniczyć w kształceniu i doskonaleniu zawodowym oraz może być miejscem praktyk i szkoleń zawdowych.

6. Za zgodą rodziców/opiekunów prawnych mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe, wykraczające poza zares zadań statutowych, finansowane z Rady Rodziców lub źródeł zewnętrznych, nie będące w sprzeczności z zadaniami statutowymi Żłobka.

Rozdział 3

Organizacja wewnętrzna

§ 8

Strukturę organizacyjną Żłobka tworzą:

1) oddziały dziecięce;

2) administracja;

3) pion pomocniczo – gospodarczy i obsługi.

§ 9

1. W Żłobku funkcjonują oddziały niemowlęce i poniemowlęce.

2. Dyrektor Żłobka corocznie w arkuszu organizacyjnym Żłobka określa liczbę miejsc dla niemowląt oraz dzieci w wieku poniemowlęcym, uwzględniając aktualne potrzeby rodziców w danym roku szkolnym.

3. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział dziecięcy złożony z grup dzieci w zbliżonym wieku, a w oddziałach poniemowlęcych tworzy się system grup mieszanych „ rodzinkowy”.

§ 10

W Żłobku obowiązuje ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora uwzględniający higienę, ochronę zdrowia, potrzeby dzieci oraz oczekiwania rodziców.

§ 11

Organizację wewnętrzną Żłobka określa jego Regulamin Organizacyjny, nadawany przez Dyrektora.

Rozdział 4

Zasady rekrutacji i warunki przyjmowania dzieci

§ 12

1. Rekrutacja do Żłobka prowadzona jest za pomocą systemu elektronicznego w sposób ciągły, w zależności od liczby wolnych miejsc.

2. Podstawą zgłoszenia dziecka do Żłobka jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych „Wniosku o przyjęcie dziecka do Żłobka”.

3. Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci jest większa niż liczba wolnych miejsc, Dyrektor Żłobka powołuje Komisję Rekrutacyjną, która dokonuje kwalifikacji dzieci do placówki od miesiąca września danego roku.

4. Lista dzieci przyjętych do Żłobka od 1 września danego roku kalendarzowego oraz dzieci wpisane na listę rezerwową powinna zostać ogłoszona najpóźniej do końca maja tego roku.

5. Pierwszeństwo w naborze mają dzieci z rodzin wielodzietnych i dzieci niepełnosprawne oraz rodzeństwo dzieci objętych opieką Żłobka.

6. Do Żłobka przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Toruń, których rodzice/opiekunowie pracują zawodowo lub uczą się w systemie dziennym.

7. Z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka Dyrektor Żłobka podpisuje umowę w sprawie korzystania z usług Żłobka.

Rozdział 5

Zarządzanie Żłobkiem

§ 13

1. Żłobkiem kieruje Dyrektor.

2. Do obowiązków Dyrektora w szczególności należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;

2) współpraca z rodzicami;

3) kierowanie polityką kadrową Żłobka, zatrudnianie i zwalnianie pracowników;

4) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP i ppoż;

5) podejmowanie decyzji o przyjęciu i skreśleniu dziecka ze Żłobka w czasie roku szkolnego;

6) ustalanie, wspólnie z przedstawicielami rodziców, dziennej stawki żywieniowej dostosowanej do wieku i potrzeb dziecka, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w zakresie dietetyki;

7) prowadzenie i przechowywanie określonej szczegółowymi przepisami dokumentacji działalności Żłobka.

3. Na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Torunia, Dyrektor samodzielnie podejmuje czynności w zakresie gospodarki mieniem Żłobka.

4. Dyrektor odpowiada za całość gospodarki finansowej Żłobka, a w przypadku powierzenia części obowiązków w tym zakresie innym pracownikom ponosi odpowiedzialność z tytułu nadzoru nad gospodarką finansową Żłobka.

5. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników. W razie nieobecności Dyrektora Żłobka zastępstwo pełni wyznaczony pracownik.

§ 14

1. Dyrektor jest zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Torunia.

2. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę.

Rozdział 6

Gospodarka finansowa

§ 15

Gospodarka finansowa Żłobka, jako gminnej jednostki budżetowej prowadzona jest na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych, oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy i innych przepisów powszechnie obowiązujżcych”.

§ 16

1. Opieka nad dzieckiem w Żłobku jest odpłatna.

2. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci.

3. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku, a także maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat ustala Rada Miasta Torunia w drodze odrębnej uchwały:

1) opłata, o której mowa w ust. 3 obejmuje koszty utrzymania żłobka oraz posiłków i jest ustalana na niższym niż wynika z kalkulacji poziomie;

2) różnice między opłatami ustalonymi uchwałą, a faktycznymi kosztami pobytu dziecka w Żłobku pokrywa

się z budżetu Gminy;

3) różnica pomiędzy wysokością stawki żywieniowej dla dzieci na dietach eliminacyjnych, a stawką żywieniową dla dzieci zdrowych pokrywana jest z budżetu Gminy.

4. Za czas nieobecności dziecka w Żłobku trwającej dłużej niż kolejne trzy dni robocze przysługuje zwrot wniesionej stawki żywieniowej pod warunkiem poinformowania Żłobka najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności dziecka w placówce.

5. Opłaty uiszcza się zgodnie z terminem wskazanym w umowie o świadczenie usług.

Rozdział 7

Mienie załadu

§ 17

Mienie Żłobka jest mieniem komunalnym.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 18

1. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Miasta Torunia.

2. Nadzór sprawowany jest na podstawie planu przyjętego przez Radę Miasta Torunia w drodze uchwały.

§ 19

Dyrektor Żłobka ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

§ 20

Pracownicy Żłobka są pracownikami samorządowymi i stosuje się wobec nich przepisy Ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 21

Zmian w statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

________________________________________________________________________________________________