Procedury bezpieczeństwa wprowadzone na czas trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19

 

                       

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Żłobku Miejskim nr 1 w Toruniu na czas trwania pandemii SARS-CoV-2

 

Na podstawie:

 • wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374, 567 i 1337).

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć organizowanych na terenie Żłobka Miejskiego nr 1 w Toruniu w okresie zagrożenia SARS-CoV-2 .

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania opiekunów, rodziców i personelu żłobka podczas sprawowania opieki i organizowania zajęć z dziećmi w placówce od momentu przyprowadzenia do chwili odbioru dzieci ze żłobka przez rodziców.

Organizacja zajęć

 1. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci wynosi 2m2 i nie może być mniejsza niż 1,5m2. na jedno dziecko.

 2. Każda grupa dzieci, której przyporządkowani są ci sami opiekunowie, przebywa w jednej przyporządkowanej do niej sali zajęć i zabaw.

 3. W sali, o której mowa pkt 3, znajdują się sprzęt, zabawki i przybory, które da się skutecznie uprać i uporządkować.

 4. Dzieci nie przynoszą do żłobku niepotrzebnych przedmiotów i zabawek (poza dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

 5. Do żłobku mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 6. Dzieci są przyprowadzane i odbierane ze żłobka wyłącznie przez osoby zdrowe.

Dyrektor

 1. Dyrektor odpowiada za organizację pracy żłobka, monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników w okresie występowania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

 2. Dyrektor dba o zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie żłobka w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-CoV-2.

 3. Dyrektor zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, oraz płyn do dezynfekcji dłoni.

 4. Dyrektor zamieszcza informacje przed wejściem do budynku żłobku o obligatoryjnej dezynfekcji rąk przez osoby dorosłe.

 5. Dyrektor dba o przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk poprzez wywieszenie plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk w widocznym miejscu w łazienkach oraz instrukcji dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.

 6. Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.

 7. Dyrektor zapewnia codzienną dezynfekcję sprzętu na placu zabaw .

 8. Dyrektor odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2.

 9. Dyrektor prowadzi spotkania z pracownikami i zwraca ich uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych.

 10. Dyrektor dba o zamieszczenie przy wejściu do żłobka informacji o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcji użycia środka dezynfekującego.

 11. Dyrektor udostępnia pracownikom i rodzicom numery telefonów do: organu prowadzącego Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej- tel. 56 611 84 54, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej tel. 56 661 21 61 służb medycznych – tel. alarmowy 999 lub 112.

 12. Dyrektor zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

 13. Dyrektor określa zasady ścieżki szybkiej i skutecznej komunikacji pracowników z rodzicami.

 14. Dyrektor zapewnia każdej grupie jeden termometr bezdotykowy.

 15. Dyrektor zapewnia pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący) zapewniające minimum 1,5 m odległości od innych osób, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 16. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.

 17. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u pracownika na terenie żłobka, dyrektor natychmiast odsuwa pracownika od pracy. Pracownik powiadamia lekarza rodzinnego o swoim stanie zdrowia. Lekarz decyduje o dalszych krokach. W sytuacji potwierdzenia przez właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną wystąpienia u pracownika zakażenia SARS-CoV-2, dyrektor powiadamia organ prowadzący WZiPS oraz PSSE. Wstrzymuje też przyjmowanie do żłobka kolejnych osób. Żłobek poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie z procedurami.

 18. Dyrektor poleca pracownikom stosowanie się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego.

 19. Dyrektor sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem wprowadzonych zasad bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-CoV-2.

Rodzice (prawni opiekunowie)

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących w żłobku procedur postępowania ustanowionych na czas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

 2. Rodzice (prawni opiekunowie) mierzą dziecku temperaturę przed przyprowadzeniem do żłobka.

 3. Rodzice (prawni opiekunowie) bezwzględnie dezynfekują ręce przed każdorazowym wejściem do żłobka korzystając z płynu do dezynfekcji rąk.

 4. Rodzice (prawni opiekunowie) zakrywają usta i nos maseczką, podczas przebywania w budynku żłobka.

 5. Rodzice (prawni opiekunowie) zakrywają dziecku nos i usta maseczką) podczas przebywania w budynku żłobka (dotyczy dzieci w wieku od 4 lat).

 6. Rodzice (prawni opiekunowie) nie przyprowadzają do żłobku dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

 7. Rodzice (prawni opiekunowie) regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, podkreślają, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem.

 8. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania przez dziecko twarzy podczas kichania czy kasłania.

 9. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek stosowania podstawowych zasad higieny zalecanych w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, ponieważ dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 10. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek zachowania dystansu społecznego w każdej przestrzeni żłobka wynoszącego min. 1,5 m w odniesieniu do pracowników żłobka, dzieci i ich rodziców.

 11. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej żłobku z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępstwie 1,5 m (w żłobku) od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi, przy czym obowiązkowo muszą przestrzegać wszelkich środków ostrożności (tj. osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych).

 12. W okresie adaptacyjnym tylko zdrowy rodzic (opiekun prawny), w którego domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, może przebywać w żłobku z dzieckiem, za zgodą dyrektora, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (tj. osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych).

 13. Dzienna liczba rodziców (prawnych opiekunów) w okresie adaptacyjnym jest ograniczona do niezbędnego minimum, co umożliwia osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m2.

 14. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do żłobku.

 15. Rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

Opiekunowie

 1. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez żłobek.

 2. Opiekunowie ściśle przestrzegają procedur ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19. Odpowiadają za życie i zdrowie powierzonych ich opiece dzieci.

 3. Opiekunowie zobowiązani są do mierzenia sobie temperatury dwa razy dziennie.

 4. Opiekunowie zobowiązani są do zachowania między sobą oraz pracownikami obsługi dystansu wynoszącego min. 1,5 m.

 5. Opiekun dba o to, by personel pomocniczy (woźni) i kucharze nie mieli kontaktu z dziećmi i opiekunami grup.

 6. Opiekun wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w żłobku w związku z pandemią koronawirusa.

 7. Opiekun dba o to, by w sali, w której odbywają się zajęcia dla dzieci, nie było przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować (np. pluszowych zabawek).

 8. Opiekun systematycznie kontroluje przed rozpoczęciem zajęć czy sala zajęć, sprzęt, pomoce i zabawki są zdezynfekowane.

 9. Opiekun wietrzy salę zabaw co najmniej raz na godzinę , w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 10. Opiekun przestrzega zasad częstego i regularnego mycia rąk przez dzieci, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu opiekun organizuje pokazy właściwego mycia rąk, przypomina i daje przykład.

 11. Opiekun unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

 12. Opiekun korzysta z dziećmi ze świeżego powietrza w ogrodzie przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości od innych osób tam przebywających. Opiekun zna i przestrzega procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u dziecka.

 13. Opiekun monitoruje częstotliwość czyszczenia blatów, stołów i poręczy krzeseł przez personel obsługi.

 14. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, opiekun natychmiast izoluje dziecko w specjalnie wyznaczonym przez dyrektora pomieszczeniu, wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, znajdującym się minimum 1,5 m od innych osób. Opiekun bez zbędnej zwłoki zgłasza stwierdzenie objawów dyrektorowi żłobku oraz powiadamia rodziców dziecka w celu pilnego odebrania dziecka z żłobku, korzystając ze ścieżki szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami.

 15. Opiekun zwraca uwagę na bezpieczną zabawę dzieci w sali.

 16. Opiekun ustala wspólnie z dziećmi zasady zgodnego współdziałania rówieśników w trakcie ich pobytu w żłobku.

 17. Niedopuszczalne jest pozostawienie grupy samej podczas pracy z dziećmi. Gdy opiekun musi wyjść, grupą powinna się zająć osoba z personelu pomocniczego (np. woźna), odpowiednio zabezpieczona środkami indywidualnej ochrony. Swoją nieobecność opiekun musi ograniczyć do minimum.

 18. Niedopuszczalne jest zajmowanie się przez opiekuna rozpraszającymi uwagę czynnościami, np. rozmową z inną osobą (bezpośrednio lub przez telefon komórkowy).

 19. Niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci w grupie bez opieki.

 20. W przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej dodatkowej opieki nad dzieckiem, należy powierzyć je opiece woźnej oddziałowej. Opiekę tę należy ograniczyć do minimum.

 21. Opiekunowie i pracownicy obsługi podczas wykonywania swoich czynności na terenie żłobka zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.

22. Opiekunowie mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas przygotowania stołów do spożywania posiłków przez dzieci oraz podczas sprzątania stołów i sal po posiłkach (czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł przed i po każdym posiłku).

23. Opiekunowie mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas dostarczania posiłków do wyznaczonej sali.

24. Opiekunowie mają obowiązek znajomości i przestrzegania procedur przyprowadzania i odbierania dziecka przez rodziców, postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia oraz ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami.

Pracownicy obsługi

 1. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad dziećmi ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt dziecka w żłobku.

 2. Pracownicy obsługi wspierają opiekuna w sprawowaniu opieki nad dziećmi i zapewnieniu im warunków do bezpiecznej zabawy i nauki.

 3. Pracownicy obsługi pomagają opiekunowi zapewnić dystans społeczny pomiędzy osobami przebywjącymi na terenie żłobka.

 4. Pracownicy obsługi odpowiadają za stan pomieszczeń w których przebywają.

 5. Pracownicy obsługi ściśle przestrzegają procedur ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19.

 6. Intendent, pracownicy kuchni oraz woźni zobowiązani są do zachowania dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z osobami trzecimi z zewnątrz, w tym z dostawcami towaru, z którego sporządzane będą posiłki dla dzieci.

Pracownicy administracji i obsługi, w tym woźne oddziałowe

 1. Pracownicy administracji i obsługi, w tym woźne oddziałowe, zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą dystansu wynoszącego minimum 1,5 m w każdej przestrzeni żłobka.

 2. Pracownicy administracji i obsługi dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji przed każdorazowym wejściem do budynku żłobku.

 3. Pracownicy administracji i obsługi używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych.

4. Pracownicy administracji i obsługi codziennie czyszczą detergentem wyznaczony sprzęt oraz

powierzchnie w administracji budynku.

5. Pracownicy administracji i obsługi przestrzegają zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Korzystając z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i sprzętu, tak aby nie narażać dzieci na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

6. Pracownicy obsługi mają obowiązek utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.

8. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek znajomości i przestrzegania procedur przyprowadzania i odbierania dziecka przez rodziców, postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia oraz ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami.

Pracownicy kuchni

 1. Pracownicy kuchni zobowiązani są do przestrzegania zasad mycia naczyń w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 600C oraz ich wyparzania.

2. Pracownicy kuchni mają obowiązek znajomości i przestrzegania procedur bezpieczeństwa obowiazujących w Żłobku Miejskim nr 1 w Toruniu na czas pandemii SAR-CoV-2.

Sposób prezentacji procedury:

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej żłobku.

 2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w żłobku procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.

 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w żłobku.

 4. Zapoznanie wszystkich pracowników żłobka z treścią procedury.