Procedury bezpieczeństwa wprowadzone na czas trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19

 

________________________________________________________________________________________________   

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W ŻŁOBKU MIEJSKIM NR 1 W TORUNIU NA CZAS TRWANIA PANDEMII SARS-CoV-2                   

Na podstawie:

 • wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374, 567 i 1337).

Cel procedury:

 • Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć organizowanych na terenie Żłobka Miejskiego nr 1 w Toruniu w okresie zagrożenia SARS-CoV-2.

Zakres obowiązywania procedury:

 • Zasady postępowania opiekunów, rodziców i personelu żłobka podczas sprawowania opieki i organizowania zajęć z dziećmi w placówce od momentu przyprowadzenia do chwili odbioru dzieci ze żłobka przez rodziców.

Organizacja zajęć

 • Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci wynosi 2m2 i nie może być mniejsza niż 1,5m2. na jedno dziecko.
 • Każda grupa dzieci, której przyporządkowani są ci sami opiekunowie, przebywa w jednej przyporządkowanej do niej sali zajęć i zabaw.
 • W sali, o której mowa pkt 3, znajdują się sprzęt, zabawki i przybory, które da się skutecznie uprać i uporządkować.
 • Dzieci nie przynoszą do żłobku niepotrzebnych przedmiotów i zabawek (poza dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).
 • Do żłobku mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Dzieci są przyprowadzane i odbierane ze żłobka wyłącznie przez osoby zdrowe.

Dyrektor

 • Dyrektor odpowiada za organizację pracy żłobka, monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników w okresie występowania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.
 • Dyrektor dba o zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie żłobka w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-CoV-2.
 • Dyrektor zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, oraz płyn do dezynfekcji dłoni.
 • Dyrektor zamieszcza informacje przed wejściem do budynku żłobku o obligatoryjnej dezynfekcji rąk przez osoby dorosłe.
 • Dyrektor dba o przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk poprzez wywieszenie plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk w widocznym miejscu w łazienkach oraz instrukcji dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.
 • Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 • Dyrektor zapewnia codzienną dezynfekcję sprzętu na placu zabaw.
 • Dyrektor odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2.

 • Dyrektor prowadzi spotkania z pracownikami i zwraca ich uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych.

 • Dyrektor dba o zamieszczenie przy wejściu do żłobka informacji o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcji użycia środka dezynfekującego.

 • Dyrektor udostępnia pracownikom i rodzicom numery telefonów do: organu prowadzącego Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej- tel. 56 611 84 54, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej tel. 56 661 21 61 służb medycznych – tel. alarmowy 999 lub 112.

 • Dyrektor zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

 • Dyrektor określa zasady ścieżki szybkiej i skutecznej komunikacji pracowników z rodzicami.

 • Dyrektor zapewnia każdej grupie jeden termometr bezdotykowy.

 • Dyrektor zapewnia pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący) zapewniające minimum 1,5 m odległości od innych osób, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 • Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.

 • Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u pracownika na terenie żłobka, dyrektor natychmiast odsuwa pracownika od pracy. Pracownik powiadamia lekarza rodzinnego o swoim stanie zdrowia. Lekarz decyduje o dalszych krokach. W sytuacji potwierdzenia przez właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną wystąpienia u pracownika zakażenia SARS-CoV-2, dyrektor powiadamia organ prowadzący WZiPS oraz PSSE. Wstrzymuje też przyjmowanie do żłobka kolejnych osób. Żłobek poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie z procedurami.

 • Dyrektor poleca pracownikom stosowanie się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego.

 • Dyrektor sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem wprowadzonych zasad bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-CoV-2.

Rodzice (prawni opiekunowie)

 • Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących w żłobku procedur postępowania ustanowionych na czas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

 • Rodzice (prawni opiekunowie) mierzą dziecku temperaturę przed przyprowadzeniem do żłobka.

 • Rodzice (prawni opiekunowie) bezwzględnie dezynfekują ręce przed każdorazowym wejściem do żłobka korzystając z płynu do dezynfekcji rąk.

 • Rodzice (prawni opiekunowie) zakrywają usta i nos maseczką, podczas przebywania w budynku żłobka.

 • Rodzice (prawni opiekunowie) zakrywają dziecku nos i usta maseczką) podczas przebywania w budynku żłobka (dotyczy dzieci w wieku od 4 lat).

 • Rodzice (prawni opiekunowie) nie przyprowadzają do żłobku dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

 • Rodzice (prawni opiekunowie) regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, podkreślają, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem.

 • Rodzice (prawni opiekunowie) powinni zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania przez dziecko twarzy podczas kichania czy kasłania.

 • Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek stosowania podstawowych zasad higieny zalecanych w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, ponieważ dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 • Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek zachowania dystansu społecznego w każdej przestrzeni żłobka wynoszącego min. 1,5 m w odniesieniu do pracowników żłobka, dzieci i ich rodziców.

 • Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej żłobku z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępstwie 1,5 m (w żłobku) od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi, przy czym obowiązkowo muszą przestrzegać wszelkich środków ostrożności (tj. osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych).

 • W okresie adaptacyjnym tylko zdrowy rodzic (opiekun prawny), w którego domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, może przebywać w żłobku z dzieckiem, za zgodą dyrektora, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (tj. osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych).

 • Dzienna liczba rodziców (prawnych opiekunów) w okresie adaptacyjnym jest ograniczona do niezbędnego minimum, co umożliwia osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m2.

 • Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do żłobku.

 • Rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

Opiekunowie

 • Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez żłobek.

 • Opiekunowie ściśle przestrzegają procedur ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19. Odpowiadają za życie i zdrowie powierzonych ich opiece dzieci.

 • Opiekunowie zobowiązani są do mierzenia sobie temperatury dwa razy dziennie.

 • Opiekunowie zobowiązani są do zachowania między sobą oraz pracownikami obsługi dystansu wynoszącego min. 1,5 m.

 • Opiekun dba o to, by personel pomocniczy (woźni) i kucharze nie mieli kontaktu z dziećmi i opiekunami grup.

 • Opiekun wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w żłobku w związku z pandemią koronawirusa.

 • Opiekun dba o to, by w sali, w której odbywają się zajęcia dla dzieci, nie było przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować (np. pluszowych zabawek).

 • Opiekun systematycznie kontroluje przed rozpoczęciem zajęć czy sala zajęć, sprzęt, pomoce i zabawki są zdezynfekowane.

 • Opiekun wietrzy salę zabaw co najmniej raz na godzinę , w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 • Opiekun przestrzega zasad częstego i regularnego mycia rąk przez dzieci, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu opiekun organizuje pokazy właściwego mycia rąk, przypomina i daje przykład.

 • Opiekun unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

 • Opiekun korzysta z dziećmi ze świeżego powietrza w ogrodzie przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości od innych osób tam przebywających. Opiekun zna i przestrzega procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u dziecka.

 • Opiekun monitoruje częstotliwość czyszczenia blatów, stołów i poręczy krzeseł przez personel obsługi.

 • W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, opiekun natychmiast izoluje dziecko w specjalnie wyznaczonym przez dyrektora pomieszczeniu, wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, znajdującym się minimum 1,5 m od innych osób. Opiekun bez zbędnej zwłoki zgłasza stwierdzenie objawów dyrektorowi żłobku oraz powiadamia rodziców dziecka w celu pilnego odebrania dziecka z żłobku, korzystając ze ścieżki szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami.

 • Opiekun zwraca uwagę na bezpieczną zabawę dzieci w sali.

 • Opiekun ustala wspólnie z dziećmi zasady zgodnego współdziałania rówieśników w trakcie ich pobytu w żłobku.

 • Niedopuszczalne jest pozostawienie grupy samej podczas pracy z dziećmi. Gdy opiekun musi wyjść, grupą powinna się zająć osoba z personelu pomocniczego (np. woźna), odpowiednio zabezpieczona środkami indywidualnej ochrony. Swoją nieobecność opiekun musi ograniczyć do minimum.

 • Niedopuszczalne jest zajmowanie się przez opiekuna rozpraszającymi uwagę czynnościami, np. rozmową z inną osobą (bezpośrednio lub przez telefon komórkowy).

 • Niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci w grupie bez opieki.

 • W przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej dodatkowej opieki nad dzieckiem, należy powierzyć je opiece woźnej oddziałowej. Opiekę tę należy ograniczyć do minimum.

 • Opiekunowie i pracownicy obsługi podczas wykonywania swoich czynności na terenie żłobka zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.

 • 22. Opiekunowie mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas przygotowania stołów do spożywania posiłków przez dzieci oraz podczas sprzątania stołów i sal po posiłkach (czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł przed i po każdym posiłku).
 • 23. Opiekunowie mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas dostarczania posiłków do wyznaczonej sali.
 • 24. Opiekunowie mają obowiązek znajomości i przestrzegania procedur przyprowadzania i odbierania dziecka przez rodziców, postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia oraz ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami.

Pracownicy obsługi

 • Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad dziećmi ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt dziecka w żłobku.

 • Pracownicy obsługi wspierają opiekuna w sprawowaniu opieki nad dziećmi i zapewnieniu im warunków do bezpiecznej zabawy i nauki.

 • Pracownicy obsługi pomagają opiekunowi zapewnić dystans społeczny pomiędzy osobami przebywjącymi na terenie żłobka.

 • Pracownicy obsługi odpowiadają za stan pomieszczeń w których przebywają.

 • Pracownicy obsługi ściśle przestrzegają procedur ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19.

 • Intendent, pracownicy kuchni oraz woźni zobowiązani są do zachowania dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z osobami trzecimi z zewnątrz, w tym z dostawcami towaru, z którego sporządzane będą posiłki dla dzieci.

Pracownicy administracji i obsługi, w tym woźne oddziałowe

 • Pracownicy administracji i obsługi, w tym woźne oddziałowe, zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą dystansu wynoszącego minimum 1,5 m w każdej przestrzeni żłobka.

 • Pracownicy administracji i obsługi dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji przed każdorazowym wejściem do budynku żłobku.

 • Pracownicy administracji i obsługi używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych.

 • Pracownicy administracji i obsługi codziennie czyszczą detergentem wyznaczony sprzęt oraz powierzchnie w administracji budynku.

 • Pracownicy administracji i obsługi przestrzegają zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Korzystając z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i sprzętu, tak aby nie narażać dzieci na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Pracownicy obsługi mają obowiązek utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
 • Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek znajomości i przestrzegania procedur przyprowadzania i odbierania dziecka przez rodziców, postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia oraz ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami.

Pracownicy kuchni

 • Pracownicy kuchni zobowiązani są do przestrzegania zasad mycia naczyń w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 600C oraz ich wyparzania.

 • Pracownicy kuchni mają obowiązek znajomości i przestrzegania procedur bezpieczeństwa obowiazujących w Żłobku Miejskim nr 1 w Toruniu na czas pandemii SAR-CoV-2.

Sposób prezentacji procedury:

 • Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej żłobku.

 • Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w żłobku procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.

 • Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w żłobku.

 • Zapoznanie wszystkich pracowników żłobka z treścią procedury.