Opłaty

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU

Wysokość odpłatności ustalana jest przez Radę Miasta Torunia - Uchwała Nr 279/19 RMT z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miasta Toruń.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.poz.506,1309,1571,1696, i 1815) oraz art.58 ust.1 i art.59 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.z 2019 r.poz.409 i 730) uchwala się, co następuje:

§1.1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 1,5 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu.

2. W przypadku uczęszczania do żłobka rodzeństwa opłata, o której mowa w ust.1 ulega obniżeniu o 50 % za drugie i każde kolejne dziecko.

3. Ustala się opłatę dodatkową w wysokości 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka powyżej 10 godzin dziennie.

§ 2. Ustala się maksymalną miesięczną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka w kwocie 158 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 183/11 Rady Miasta Torunia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miasta Toruń, dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2011 r. nr 231 poz. 2120 i nr. 271 poz. 2724).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódźtwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiazującą od 1 stycznia 2020 r.

 

Wpłaty za żłobek należy dokonywać na konto żłobka:

Bank Millenium

Nr konta: 52 1160 2202 0000 0003 8775 3003

w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca.

 

1 dziecko (100 %)

19 dni

roboczych

w danym miesiącu

 

Deklaracja godzinowa

Opłata za m-c

Stawka wyżywienia

5,50 zł x 19 dni

Opłata za m-c łącznie

7 godz.

200,00 zł

104,50 zł

304,50 zł

8 godz.

228,00 zł

332,50 zł

9 godz.

257,50 zł

361,50 zł

10 godz.

285,00 zł

389,50 zł

20 dni

roboczych

 w danym miesiącu

 

Deklaracja godzinowa

Opłata za m-c

Stawka wyżywienia

5,50 zł x 20 dni

Opłata za m-c łącznie

7 godz.

210,00 zł

110,00 zł

320,00 zł

8 godz.

240,00 zł

350,00 zł

9 godz.

270,00 zł

380,00 zł

10 godz.

300,00 zł

410,00 zł

21 dni

roboczych

w danym miesiącu

 

Deklaracja godzinowa

Opłata za m-c

Stawka wyżywienia

5,50 zł x 21 dni

Opłata za m-c łącznie

7 godz.

221,00 zł

115,50 zł

336,50 zł

8 godz.

252,00 zł

367,50 zł

9 godz.

284,00 zł

399,50 zł

10 godz.

315,00 zł

430,50 zł

22 dni

roboczych

w danym miesiącu

 

Deklaracja godzinowa

Opłata za m-c

Stawka wyżywienia

5,50 zł x 22 dni

Opłata za m-c łącznie

7 godz.

231,00 zł

121,00 zł

352,00 zł

8 godz.

264,00 zł

385,00 zł

9 godz.

297,00 zł

418,00 zł

10 godz.

330,00 zł

451,00 zł

23 dni

roboczych

w danym miesiącu

 

Deklaracja godzinowa

Opłata za m-c

Stawka wyżywienia

5,50 zł x 23 dni

Opłata za m-c łącznie

7 godz.

242,00 zł

126,50 zł

368,50 zł

8 godz.

276,00 zł

402,50 zł

9 godz.

311,00 zł

437,50 zł

10 godz.

345,00 zł

471,50 zł

2 dziecko (50 %)

19 dni

roboczych

w danym miesiącu

 

Deklaracja godzinowa

Opłata za m-c

Stawka wyżywienia

5,50 zł x 19 dni

Opłata za m-c łącznie

7 godz.

100,00 zł

104,50 zł

204,50 zł

8 godz.

114,00 zł

218,50 zł

9 godz.

128,00 zł

232,50 zł

10 godz.

143,00 zł

247,50 zł

20 dni

roboczych

 w danym miesiącu

 

Deklaracja godzinowa

Opłata za m-c

Stawka wyżywienia

5,50 zł x 20 dni

Opłata za m-c łącznie

7 godz.

105,00 zł

110,00 zł

215,00 zł

8 godz.

120,00 zł

230,00 zł

9 godz.

135,00 zł

245,00 zł

10 godz.

150,00 zł

260,00 zł

21 dni

roboczych

w danym miesiącu

 

Deklaracja godzinowa

Opłata za m-c

Stawka wyżywienia

5,50 zł x 21 dni

Opłata za m-c łącznie

7 godz.

110,00 zł

115,50 zł

225,50 zł

8 godz.

126,00 zł

241,50 zł

9 godz.

142,00 zł

257,50 zł

10 godz.

158,00 zł

273,50 zł

22 dni

roboczych

w danym miesiącu

 

Deklaracja godzinowa

Opłata za m-c

Stawka wyżywienia

5,50 zł x 22 dni

Opłata za m-c łącznie

7 godz.

116,00 zł

121,00 zł

237,00 zł

8 godz.

132,00 zł

253,00 zł

9 godz.

149,00 zł

270,00 zł

10 godz.

165,00 zł

286,00 zł

23 dni

roboczych

w danym miesiącu

 

Deklaracja godzinowa

Opłata za m-c

Stawka wyżywienia

5,50 zł x 23 dni

Opłata za m-c łącznie

7 godz.

121,00 zł

126,50 zł

247,50 zł

8 godz.

138,00 zł

264,50 zł

9 godz.

155,00 zł

281,50 zł

10 godz.

173,00 zł

299,50 zł