Statut

 

                                                                            UCHWAŁA  NR 114/11

                                                                         RADY MIASTA TORUNIA

                                                                            z dnia 2 czerwca 2011 r.

 

                                                                             w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Toruniu przy ul. Bażyńskich 24/26.

 

Na podstawie art.11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz 235)uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się statut Żłobka Miejskiego Nr 1 w Toruniu, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 765/98 Rady Miejskiej Torunia z dnia 3 czerwca 1998r. w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 w Toruniu ul. Bażyńskich 24/26 w Toruniu, ze zmianami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                             Rady Miasta Torunia

                                                                                                              Marian Frąckiewicz

 

_________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                                                              Załącznik do uchwały Nr 114/11

                                                                                                                                              Rady Miasta Torunia z dnia 2 czerwca 2011 r.

 

                                                                                            STATUT

                                                                                          Żłobka Miejskiego Nr 1

                                                                                                          w Toruniu ul. Bażyńskich 24/26

Rozdział 1                                                                                                           

Postanowienia ogólne

§ 1. Żłobek Miejski Nr 1 w Toruniu zwany dalej "Żłobkiem", prowadzi działalność regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.).

§ 2. Żłobek został utworzony przez Gminę Miasta Toruń.

§ 3. Siedzibą Żłobka jest miasto Toruń, ul. Bażyńskich 24/26.

§ 4. Obszar działania Żłobka obejmuje teren Gminy Miasta Toruń.

§ 5.1. Żłobek jest utworzony i utrzymywany w celu sprawowania opieki nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia.

   5.2. Opieka nad dzieckiem jest sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

   5.3. W przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym dopuszcza się możliwość przedłużenia uczęszczania dziecka do Żłobka do ukończenia 4 roku życia.

   5.4. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia o przeszkodzie w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.

   5.5. Żłobek przyjmuje dzieci wymagające szczególnej opieki, stosowania diet eliminacyjnych i z alergiami pokarmowymi.

   5.6. W ramach opieki realizowane sa funkcje:

1) opiekuńcza;

2) wychowawcza;

3) edukacyjna.

§ 6. W Żłobku może działać Rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka.

Rozdział 2

Cele i zadania Żłobka oraz sposób realizacji

§ 7.1 Celem głównym Żłobka jest:

1) sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie pracy bądź nauki w systemie dziennym, ich rodziców/opuekunów prawnych,

2) wspomaganie i ukierunkowywanie indywidualnego rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

3) wspieranie rodziny w procesie wychowania dziecka.

   7.2 Do podstawych zadań Żłobka należy:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowania zbliżonych do domowych,

2) zapewnienie wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych w czasie pobytu dziecka w Żłobku,

3) sprawowanie opieki nad zdrowiem, bezpieczeństwem i rozwojem dziecka,

4) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,

5) zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju,

6) zapewnienie higienicznych warunków pobytu.

  7.3 Żłobek realizuje następujące cele i zadania:

1) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, dostosowanych do wieku i indywidualnych potrzeb oraz możliwości dzieci poprzez:

a) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju psychomotorycznego, w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji,

b) tworzenie warunków do doświadczania, działania, poznawania, uczenia się poprzez zabawę i naśladownictwo,

c) poszanowanie praw i indywidualnych potrzeb dziecka,

2) sprawowanie opieki pielęgniarskiej poprzez:

a) kontrolę rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka,

b) okresową analizę stanu zdrowia, wagi i wzrostu,

c) udzielanie pierwszej pomocy,

d) wyrabianie u dziecka nawyków higieny życia codziennego,

e) rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych dziecka,

f) udzielanie porad pielęgniarskich rodzicom/opiekunom prawnym dziecka,

g) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

3) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez:

a) współdziałanie z rodziną w celu ujednolicenia metod opieki, wychowania i edukacji,

b) utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami, udzielanie rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju,

c) zapoznawanie rodziców/opiekunów prawnych z treścią planów wychowawczych, oraz programów edukacyjnych i zdrowotnych realizowanych w Żłobku,

d) organizowanie zajęć otwartych - warsztatowych dla rodziców i z udziałem rodziców,

e) organizowanie spotkań okolicznościowych uwzględniających święta i inne dni wynikające z tradycji i obyczajów,

f) organizowanie zebrań ogólnych i grupowych,

g) prowadzenie indywidualnych konsultacji i udzielanie porad wychowawczych w zakresie pracy z dziećmi,

h) organizowanie spotkań ze specjalistami: psychologiem, logopedą, lekarzem,

i) współdziałanie z właściwymi instytuacjami w zakresie realizacji zadań statutowych.

4) Żłobek może korzystać z pomocy wolontariuszy.

5) Żłobek może uczestniczyć w kształceniu i doskonaleniu zawodowym oraz może być miejscem praktyk i szkoleń zawodowych.

6) Za zgodą rodziców/opiekunów prawnych mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe, wykraczające poza zakres zadań statutowych, finansowane z funduszu Rady Rodziców lub źródeł zewnętrznych, nie będące w sprzeczności z zadaniami statutowymi Żłobka.

Rozdział 3

Organizacja wewnętrzna

§ 8. Strukturę organizacyjną Żłobka tworzą:

1) oddziały dziecięce,

b) administracja

c) pion pomocniczo-gospodarczy i obsługi.

§ 9.1. W Żłobku funkcjonują cztery oddziały dziecięce w tym:

1) oddziały niemowlęce,

2) oddziały poniemowlęce.

  9.2. Dyrektor Żłobka corocznie w arkuszu organizacyjnym Żłobka określa liczbę miejsc dla niemowląt oraz dzieci w wieku poniemowlęcym, uwzględniając aktualne potrzeby rodziców w danym roku szkolnym.

 9.3.Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział dziecięcy złożony z grup dzieci w zbliżonym wieku, a w oddziałach poniemowlęcych tworzy się system grup mieszanych tzw. "rodzinkowy". 

§ 10. W Żłobku obowiązuje ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora uwzględniający higienę, ochronę zdrowia, potrzeby dzieci oraz oczekiwania rodziców.

§ 11. Organizację wewnętrzną Żłobka określa jego Regulamin Organizacyjny, nadawany przez Dyrektora.

Rozdział 4

Zasady rekrutacji i warunki przyjmowania dzieci

§ 12.1. Rekrutacja do Żłobka prowadzona jest w sposób ciągły, w zależnosci od liczby wolnych miejsc.

  12.2. Podstawą zgłoszenia dziecka do Żłobka jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych "Wniosku o przyjęcie dziecka do Żłobka".

  12.3. Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci jest większa niż liczba wolnych miejsc, Dyrektor Żłobka powołuje Komisję Rekrutacyjną, która dokonuje kwalifikacji dzieci do placówki od miesiąca września danego roku.

 12.4. Lista dzieci przyjętych do Żłobka od 1 września danego roku kalendarzowego oraz dzieci wpisane na listę rezerwową powinna zostać ogłoszona najpóźniej do końca maja tego roku.

 12.5. Pierwszeństwo w naborze mają dzieci już uczęszczające do złobka oraz ich rodzeństwo.

 12.6. Do Żłobka przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Toruń, których rodzice/opiekunowie prawni pracują zawodowo lub uczą się w systemie dziennym.

 12.7. Z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka Dyrektor Żłobka podpisuje umowę w sprawie korzystania z usług Żłobka.

 12.8. Do placówki mogą być przyjęte dzieci posiadające zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do uczęszczania do Żłobka.

Rozdział 5

Zarządzanie Żłobkiem

§13.1. Żłobkiem kieruje Dyrektor.

  13.2. Do obowiązków Dyrektora w szczególności należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) współpraca z rodzicami,

3) kierowanie polityką kadrową Żłobka, zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

4) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, BHP i ppoż.,

5) podejmowanie decyzji o przyjęciu i skreśleniu dziecka ze Żłobka w czasie roku szkolnego,

6) ustalanie, wspólnie z przedstawicielami rodziców, dziennej stawki żywieniowej dostosowanej do wieku i potrzeb dziecka, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w zakresie dietetyki,

7) prowadzenie i przechowywanie określonej szczegółowymi przepisami dokumentacji działalności Żłobka.

  13.3. Na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Torunia, Dyrektor samodzielnie podejmuje czynności w zakresie gospodarki mieniem Żłobka

  13.4. Dyrektor odpowiada za całość gospodarki finansowej Żłobka, a w przypadku powierzenia części obowiązków w tym zakresie innym pracownikom ponosi odpowiedzialność z tytułu nadzoru nad gospodarką finansową Żłobka.

  13.5. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników. W razie nieobecności Dyrektora Żłobka zastępstwo pełni wyznaczony pracownik.

_______________________________________________________________________________________________

 

                                                                                UCHWAŁA NR 173/19

                                                                               RADY MIASTA TORUNIA

                                                                            z dnia 25 lipca 2019 r.

 

                                                     w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Toruniu. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3(Dz. U. z 2019r. poz. 409 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Żłobka Miejskiego Nr 1 w Toruniu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 116/11 Rady Miasta z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Toruniu przy ul. Bażyńskich 24/26, zmienionym uchwałą Nr 758/17 wprowadza się następujące zmiany:

§ 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   9.1. W żłobku funkcjonują oddziały niemowlęce i poniemowlęce".

§ 12 otrzymuje brzmienie:

 12.1.  Rekrutacja do żłobka prowadzona jest za pomocą systemu elektronicznego, w sposób ciągły, w zależności od liczby wolnych miejsc.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

                                                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                                                 Rady Miasta Torunia

                                                                                                                                 Marcin Czyżniewski

 

_________________________________________________________________________________________________

                                                                                

                                                                               UCHWAŁA NR 279/19

                                                                                               RADY MIASTA TORUNIA

                                                                                            z dnia 21 listopada 2019r.

 

                                 w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miasta Toruń.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019r. poz. 409 i 730) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 1,5 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu.

  1.2. W przypadku uczęszczania do żłobka rodzeństwa opłata, o której mowa w ust. 1 ulega obniżeniu o 50 za drugie i każde kolejne dziecko.

  1.3. Ustala się opłatę dodatkową w wysokości 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka powyżej 10 godzin dziennie.

§ 2. Ustala się maksymalną miesięczną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka w kwocie 158 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 183/11 Rady Miasta Torunia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miasta Toruń, dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w źłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011r. nr 231 poz. 2120 i nr 271 poz. 2724).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020r.

 

                                                                                                                                      Przewodniczący 

                                                                                                                                   Rady Miasta Torunia

                                                                                                                                    Marcin Czyżniewski

________________________________________________________________________________________________________

 

UCHWAŁA NR 758/17

RADY MIASTA TORUNIA

z dnia 14 grudnia 2017r.

 

                                                      w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Toruniu.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art.11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016r. poz 157 z póż. zm. uchwala się co następuje:

§ 1. W statucie Żłobka Miejskiego Nr 1 w Toruniu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 116/11 Rady Miasta Torunia z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Toruniu przy ul. Bażyńskich 24/26 wprowadza się następujące zmiany:

          1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Żłobek Miejski Nr 1 w Toruniu zwanym dalej "Żłobkiem" jest jednostką budżetową Gminy Miasta Toruń, wpisaną do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Torunia".

2) §7 ust 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3. wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez:

a) współdziałanie z rodziną w celu ujednolicenia metod opieki, wychowania i edukacji,

b) utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami, udzielanie rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju,

c) zapozanie rodziców z treścią planów wychowawczych oraz programów edukacyjnych i zdrowotnych realizowanych w Żłobku ,

d) stwarzanie możliwości udziału rodziców w zajęciach otwartych, warsztatowych, spotkaniach okolicznościowych z okaji świąt i innych dni wynikających z tradycji i obyczajów,

e) organizację opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,

f) organizowanie zebrań ogólnych i grupowych,

g) prowadzenie indywidulnych konsultacji i udzielanie porad wychowawczych w zakresie pracy z dziećmi,

h) organizowanie spotkań ze specjalistami: psychologiem, logopedą, lekarzem,

i) współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie realizacj zadań statutowych"

3)  § 12

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Pierwszeństwo w naborze mają dzieci z rodzin wielodzietnych i dzieci niepełnosprawne oraz rodzeństwo dzieci objętych opieką ze Żłobka",

b) ust. 8  uchyla się;

4) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. Gospodarka finansowa Żłobka, jako gminnej jednostki budżetowej prowadzona jest na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy i innych przepisów powszechnie obowiązujących".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2018r.

 

                                                                                                           Przewodniczący 

                                                                                                        Rady Miasta Torunia

                                                                                                        Marcin Czyżniewski

_____________________________________________________________________________________