Aktualności

________________________________________________________________________________________________

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ PRZERWA WAKACYJNO-REMONTOWA W ŻŁOBKU MIEJSKIM NR 1 W TORUNIU JEST ZAPLANOWANA W TERMINIE 01-31.07.2021 R.

________________________________________________________________________________________________

 

TORUŃ, 15.12.2020r

KOMUNIKAT

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE

INFORMUJEMY, IŻ W DNIU 24 GRUDNIA 2020 ROKU (WIGILIA), ŻŁOBEK BĘDZIE NIECZYNNY.

Podstawa ; Rozdz. II & 11 pkt 3 Regulamin Organizacyjny Żłobka Miejskiego Nr 1 w Toruniu.

_____________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                 

18 listopada obchodziliśmy DZIEŃ OWOCÓW w naszym żłobku. 

Ciocie przypomniały dzieciom jak ważne jest zdrowe odżywianie oraz spożywanie owoców w codziennej diecie dziecka.

Były zagadki, zabawy i degustacja. Na zakończenie dnia dzieci otrzymały zdrowe paczuszki, a w nich smaczne owoce.

 

_____________________________________________________________________________________________________

Toruń, 24.10.2020r.

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sytuacji epidemicznej w żłobku informujemy, iż do chwili obecnej, nie stwierdzono przypadku zakażenia COVID-19, wśród personelu pracującego z dziećmi. Pozostajemy w kontakcie z WZiPS oraz służbami sanitarnymi. Kontroli bieżącej podlega przestrzeganie procedur przeciwepidemicznych. O wszelkich zmianach informowani będziecie Państwo telefonicznie, lub za pośrednictwem strony internetowej. Przypominamy o przestrzeganiu procedur oraz obowiązujących zasadach: dezynfekcja dłoni przed wejściem do placówki, używanie maseczek oraz dystans społeczny w części wspólnej. 

_____________________________________________________________________________________________________

Toruń, 08.10.2020r

UWAGA !!!

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie

w związku z sytuacją epidemiczną w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia COVID-19, oraz w trosce o bezpieczeństwo naszych podopiecznych, pracowników żłobka informujemy, że od dnia 8 października 2020r, kontakt z administracją żłobka odbywał się będzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-mail biuro@zlobek1torun.pl lub telefonicznie pod numerem: 56 623 12 79 lub kom. 798 731 785, w godzinach pracy administracji 7.00- 15.30.

_____________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                         

Toruń, 28.09.2020r.

Szanowni Państwo

Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uprzejmie informujemy, iż do Państwa dyspozycji udostępniamy "wózkownie", w których można pozostawić wózki, oraz foteliki samochodowe. 

_____________________________________________________________________________________________________

Toruń, 18.09.2020r.

Szanowni Państwo
Prosimy o terminowe dokonywanie opłat za pobyt dziecka w żłobku. Zgodnie z terminem wskazanym w umowie o świadczenie usług , najpóźniej do 15-go dnia miesiąca. Za dzień uiszczenia opłaty uznaje się datę wpływu środków na konto żłobka. Dziękujemy.

_____________________________________________________________________________________________________

Toruń, 30.08.2020r.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie 

W trosce o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie placówki przypominamy o konieczności przestrzegania procedur przeciwepidemicznych w szczególności : 

1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci z placówki zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników żłobka oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

2. Należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich środków ostrożności ( min. maseczka, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

3. Do żłobka może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.

4. Dzieci do żłobka przyprowadzane /odbierane są przez osoby zdrowe.

5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

 

_____________________________________________________________________________________________________

Toruń, 10.07.2020r

Uprzejmie informujemy, iż szczegółowe informacje dotyczące zasad naliczania odpłatności za usługi świadczone przez żłobek, znajdziecie Państwo na stronie internetowej:  "Stefa  Rodzica" - "Opłaty". 

________________________________________________________________

Toruń, 08.06.2020r.

UWAGA KOMUNIKAT!

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni,

uprzejmie informujemy, iż na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) zmianie ulega organizacja opieki w Żłobku Miejskim Nr 1 w Toruniu. Zgodnie z wytycznymi GIS zostaje zwiększona liczba miejsc w placówce.

Rodziców zainteresowanych powrotem dziecka do żłobka prosimy o kontakt telefoniczny z administarcją pod numerem 798 731 785 lub 56 623 12 79.

/files/files/Wytyczne_przeciwepidemiczne_GIS_-_Druga_aktualizacja.pdf                                                   _____________________________________________________________________________________________________                      

Toruń, 24.05.2020r

Ogłoszenie dotyczące powrotu dzieci do placówki

 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc powrót dziecka do żłobka następuje wyłącznie po uprzednim

kontakcie telefonicznym z administracją : kontakt: tel. 56 623 12 79 lub  kom. 798 731 785 w godzinach

pracy administracji: 7.00 – 15.30

 

Lista dzieci powracających do żłobka uzupełniana jest na bieżąco.

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

 Toruń, 24.05.2020r

 

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na pytania dotyczące bieżącego funkcjonowania Żłobka Miejskiego Nr 1 uprzejmie informuję, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną w trosce o bezpieczeństwo naszych podopiecznych, oraz pracowników żłobka zmianie ulega organizacja pracy.

 

W placówce obowiązują następujące Procedury Przeciwepidemiczne:

 

  • dzieci przyjmowane są do grupy w godzinach 6.00 – 8.30, po tym czasie następuje dezynfekcja przestrzeni wspólnej - szatni oraz ciągów komunikacyjnych,

  • rodzic/ opiekun prawny przyprowadzający/ odbierający dziecko przebywa wyłącznie w przestrzeni wspólnej żłobka – szatni, po uprzednim dokonaniu dezynfekcji dłoni zachowując zasadę – 1 rodzic z dzieckiem, z zachowaniem dystansu społecznego (min. 2 m) w odniesieniu do pracowników żłobka jak i dzieci oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych,

  • rodzic/ opiekun prawny przyprowadzający/ odbierający dziecko zobowiązany jest do osłonięcia nosa, ust oraz użycia rękawiczek ochronnych w czasie przebywania na terenie żłobka,

  • rodzic/ opiekun prawny przyprowadzający/ odbierający przyprowadza dziecko zdrowe bez oznak chorobowych,

  • dzieci do żłobka przyprowadza/ odbiera osoba zdrowa,

  • w celu zapewnienia szybkiej komunikacji ze żłobkiem rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do aktualizacji numerów kontaktowych,

  • rodzic/ opiekun prawny przyprowadzający/ odbierający dziecko informuje opiekuna o stanie zdrowia dziecka,

  • w przestrzeni wspólnej – szatni nie pozostawia się przedmiotów takich jak: wózek, fotelik samochodowy, rower ani żadne inne przedmioty, które mogłyby utrudniać dezynfekcję,

  • opiekun przed przyjęciem dziecka na grupę dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka,

  • przyjęcie interesantów odbywa się po telefonicznym umówieniu spotkania lub za pośrednictwem email: biuro@zlobek1torun.pl.

akt prawny: Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 5 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. O Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U z 2019r. Poz.59 oraz z 2020r. poz. 322, 374, 567).

 

Prosimy o zapoznanie z w/w Procedurami oraz bezwzględne przestrzeganie!!!

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Toruń 22.05.2020r

 

Ogłoszenie dotyczące przerwy wakacyjno - remontowej.

Przypominamy, iż zgodnie z decyzją Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej przerwa remontowo-wakacyjna przewidziana na miesiąc sierpień 2020r. zostaje anulowana.

_____________________________________________________________________________________________________