DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

.

                                                              DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

_____________________________________________________________________________________________________

 

Żłobek Miejski nr 1 w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zlobek1torun.pl

Data publikacji strony internetowej: 23.04.2015r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.05.2020r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej, na dzień sporządzenia oświdczenia strona:

 • nie jest przystosowana pod kątem stosowania czytników ekranu,

 • nie zapewniono elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo,

 • nie zapewniono nagrania treści w języku polskim migowym,

 • zamieszczone na stronie publikacje w formacie plików PDF lub inne opublikowane dokumenty w formacie doc, z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania treści, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,

 • publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają charakter promocyjny, bądź ilustrujący opisywane na stronie tematy.

UŁATWIENIA ZASTOSOWANE NA STRONIE:

 • podświetlone linki,

 • pomniejszanie lub powiększanie czcionki,

 • zmiana kontrastu,

 •  powiększanie mapy,

 • standardowe skróty klawiaturowe,

 • staramy się, aby treści zamieszczane na stronie były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektroniczej: biuro@zlobek1torun.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer 56 623 12 79.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Osobami upoważnionymi do kontaktu są Dyrektor oraz pracownicy administracji żłobka.

PROCEDURA WNIOSKOWO – SKARGOWA:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy nią 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alteratywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej , elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Organ nadzorujący:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Adres:ul. Fałata 39, 87 – 100 Toruń

wzips@um.torun.pl

telefon: 56 611 84 90

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Dostępność wejścia do budynku:

 • Budynek żłobka jest budynkiem dwukondygnacyjnym podzielonym na skrzydło A i skrzydło B. Do budynku prowadzą 4 oddzielne wejścia usytuowane przy ul. Bażyńskich 24/26. W skrzydle A, na poziomie 0 (parter) znajduje się osobne wejście do grupy III, oddzielne wejście do grupy V oraz grupy I znajdującej się na poziomie I budynku. W skrzydle B, na poziomie 0 (parter) znajduje się oddzielne wejście do grupy IV,  oddzielne wejście do grupy II oraz administracji żłobka znajdujących się na poziomie I. 

 • Wejście do budynku z bezpośrednim dostępem do windy zostało oznakowane, wyposażone  w drzwi z uchwytem , istnieje możliwość poruszania się na wózku.

 • Wszystkie  4 wejścia do budynku zabezpieczone zostały instalacją  domofonową.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

 • W żłobku znajdują się ciągi komunikacyjne poziome (korytarze) oraz pionowe (winda). Wewnątrz budynku znajdują się schody z jednostronnymi poręczami, w części korytarzy występują progi. W budynku zainstalowana jest winda.  

Dostępność miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych:

 • Żłobek korzysta z parkingu miejskiego usytuowanego przy ul. Bażyńskich 24/26, parking nie posiada miejsca wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność dla osób z psem asystującym:

 • Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495).

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

 • Winda dla osób niepełnosprawnych (poziom o, poziom 1), skrzydło A.
 • Toaleta, łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych (poziom 0), skrzydło A.
 • Budynek nie posiada informacji głosowych, pętli indukcyjnych dla osób niesłyszących i słabo słyszących.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym
 • Osobom niepełnosprawnym zapewniamy pomoc pracownika Żłobka Miejskiego nr 1 na terenie placówki.

Tłumacz języka migowego

 • W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z tłumacza on – line.

 

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO do pobrania:

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego