DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

.

                                                              DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

_____________________________________________________________________________________________________

 

Żłobek Miejski nr 1 w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zlobek1torun.pl

Data publikacji strony internetowej: 23.04.2015r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.05.2021r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 01.03.2021r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej, na dzień sporządzenia oświdczenia strona:

 • nie jest przystosowana pod kątem stosowania czytników ekranu,

 • nie zapewniono elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo,

 • nie zapewniono nagrania treści w języku polskim migowym,

 • zamieszczone na stronie publikacje w formacie plików PDF lub inne opublikowane dokumenty w formacie doc, z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,

 • publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają charakter prpmocyjny, bądź ilustrujący opisywane na stronie tematy,

 • staramy się, aby treści zamieszczane na stronie były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

UŁATWIENIA ZASTOSOWANE NA STRONIE:

 • informacje zamieszczone na stronie posiadają podświetlone linki,

 • na stronie internetowej istnieje możliwość pomniejszania lub powiększania czcionki,

 • strona posiada funkcję zmiany kontrastu,

 • na stronie istnieje możliwość powiększenia mapy,

 • istnieje możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektroniczej: biuro@zlobek1torun.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer 56 623 12 79.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Osobami upoważnionymi do kontaktu są Dyrektor oraz pracownicy administracji żłobka.

PROCEDURA WNIOSKOWO – SKARGOWA:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy nią 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alteratywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej , elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Organ nadzorujący:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Adres:ul. Fałata 39, 87 – 100 Toruń

wzips@um.torun.pl

telefon: 56 611 84 90

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Dostępność wejścia do budynku:

 • Budynek wyposażony jest w cztery wejścia znajdujące się przy ulicy Bażyńskich 24/26, na parterze znajdują się bezpośrednie wejścia do grup : III, IV, V. Na pierwszym piętrze znajdują się wejścia grup: I, II oraz pomieszczeń administracyjnych.

 • Wejście do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnością z bezpośrednim dostępem do windy zostało oznakowane.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

 • Budynek nie posiada informacji głosowych, pętli indukcyjnych dla osób niesłyszących i słabo słyszących.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym.

 • Budynek wyposażony został w windę umożliwiającą swobodny dostęp do pomieszczeń znajdujących się na piętrze.

 • Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana do ptrzeb osób z niepełnosprawnością.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

 • Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

 • Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Tłumacz języka migowego

 • W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości usługi tłumacza on – line.