Opłaty

                                                                                                               Toruń, 10.07.2020r

ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ŻŁOBEK.

1. Usługi świadczone przez żłobek są odpłatne.

2. Rodzice opiekunowie/ prawni ponoszą opłatę za pobyt i wyżywienie dziecka.

3. Wysokośc opłaty za pobyt dziecka w żłobku, maksymalną wysokośc opłaty za wyżywienie oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat ustala Rada Miasta Torunia w drodze uchwały.

4. Wyskokość dziennej stawki żywieniowej zapewniajacej zgodnie z obowiązujacymi normami żywienia dzieci, ustala dyrektor żłobka w porozumieniu z przedstawicielami rodziców/opiekunów prawnych.

5. Za czas nieobecności dziecka w żłobku trwającej dłużej niż kolejne trzy dni robocze przysługuje zwrot wniesionej stawki żywieniowej pod warunkiem poinformowania żłobka najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godz. 8.30.

6. Rozliczenie kosztów żywienia następuje po zakończeniu miesiąca, a naliczoną odpłatność pomniejsza się o przysługujący odpis w nastepnym miesiącu.

7. W przypadku przyjęcia dziecka do żłobka w trakcie trwania miesiąca, opłatę nalicza się począwszy od dnia, w którym dziecko rozpoczęło uczęszczanie do placówki ( data podpisania umowy).

8. Opłata za korzystanie z usług żłobka wynika z zadeklarowanej liczby godzin oraz rzeczywistej liczby dni roboczych w miesiącu, w którym dziecko będzie korzystało ze świadczeń żłobka.

9. Zmiany określonej liczby godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku, mającej wpływ na wysokość miesięcznej opłaty, rodzice/opiekunowie prawni mogą dokonać w formie pisemnej, ze skutkiem od pierwszego dnia następnrgo miesiąca, nie częściej niż dwukrotnie w ciagu roku szkolnego. W przypadku zmiany sporządza się aneks do umowy w sprawie korzystania z usług żłobka.

10. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani sa wnosić opłaty na rachunek bankowy żłobka, najpóxniej do 15 - go dnia miesiąca za dany miesiąc.

11. Za dzień uiszczenia opłaty uznaje się dataę wpływu środków na konto żłobka.

12. Za nieterminowe uregulowanie płatnosci żłobek naliczy odsetki w wysokosci ustawowej.

Podstawa prawna: Regulamin Żłobka Miejskiego Nr 1 w Toruniu.

 

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU

Wysokość odpłatności ustalana jest przez Radę Miasta Torunia - Uchwała Nr 279/19 RMT z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miasta Toruń.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.poz.506,1309,1571,1696, i 1815) oraz art.58 ust.1 i art.59 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.z 2019 r.poz.409 i 730) uchwala się, co następuje:

§1.1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 1,5 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu.

2. W przypadku uczęszczania do żłobka rodzeństwa opłata, o której mowa w ust.1 ulega obniżeniu o 50 % za drugie i każde kolejne dziecko.

3. Ustala się opłatę dodatkową w wysokości 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka powyżej 10 godzin dziennie.

§ 2. Ustala się maksymalną miesięczną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka w kwocie 158 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 183/11 Rady Miasta Torunia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miasta Toruń, dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2011 r. nr 231 poz. 2120 i nr. 271 poz. 2724).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódźtwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiazującą od 1 stycznia 2020 r.

 

Wpłaty za żłobek należy dokonywać na konto żłobka:

Bank Millenium

Nr konta: 52 1160 2202 0000 0003 8775 3003

w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca.

Wpłaty za żłobek w ramach Projektu "Liczy się czas"

Bank Millenium

Nr konta: 45 1160 2202 0000 0004 6539 0377

w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca.

 

1 dziecko (100 % )

2 dziecko ( 50 % )

19 dni

roboczych

w danym miesiącu

 

Deklaracja godzinowa

opłata za m-c

st. wyżywienia

5,50zł x 19 dni

opłata m-c łącznie z wyżyw.

opłata za m-c

st. wyżywienia

5,50zł x 19 dni

opłata za m-c łącznie z wyżyw.

7 godz.

199,50

304,00

99,75

204,25

8 godz.

228,00

 

332,50

114,00

 

218,50

9 godz.

256,50

104,50 zł

361,00

128,25

104,50 zł

232,75

10 godz.

285,00

 

389,50

142,50

 

247,00

20 dni

roboczych

 w danym miesiącu

 

Deklaracja godzinowa

opłata za m-c

st. wyżywienia

5,50zł x 20 dni

opłata m-c łącznie z wyżyw.

opłata za m-c

st. wyżywienia

5,50zł x 20 dni

opłata za m-c łącznie z wyżyw.

7 godz.

210,00

320,00

105,00

215,00

8 godz.

240,00

 

350,00

120,00

 

230,00

9 godz.

270,00

110,00 zł

380,00

135,00

110,00 zł

245,00

10 godz.

300,00

 

410,00

150,00

 

260,00

21 dni

roboczych

w danym miesiącu

 

Deklaracja godzinowa

opłata za m-c

st. wyżywienia

5,50zł x21 dni

opłata m-c łącznie z wyżyw.

opłata za m-c

st. wyżywienia

5,50zł x 21 dni

opłata za m-c łącznie z wyżyw.

7 godz.

220,50

336,00

110,25

225,75

8 godz.

252,00

 

367,50

126,00

 

241,50

9 godz.

283,50

115,50 zł

399,00

141,75

115,50 zł

257,25

10 godz.

315,00

 

430,50

157,50

 

273,00

22 dni

roboczych

w danym miesiącu

 

Deklaracja godzinowa

opłata za m-c

st. wyżywienia

5,50zł x 22 dni

opłata m-c łącznie z wyżyw.

opłata za m-c

st. wyżywienia

5,50 zł x 22 dni

opłata za m-c łącznie z wyżyw.

7 godz.

231,00

352,00

115,50

236,50

8 godz.

264,00

 

385,00

132,00

 

253,00

9 godz.

297,00

121,00 zł

418,00

148,50

121,00 zł

269,50

10 godz.

330,00

 

451,00

165,00

 

286,00

23 dni

roboczych

w danym miesiącu

 

Deklaracja godzinowa

opłata za m-c

st. wyżywienia

5,50zł x 23 dni

opłata m-c łącznie z wyżyw.

opłata za m-c

st. wyżywienia

5,50zł x 23 dni

opłata za m-c łącznie z wyżyw.

7 godz.

241,50

368,00

120,75

247,25

8 godz.

276,00

 

402,50

138,00

 

264,50

9 godz.

310,50

126,50 zł

437,00

155,25

126,50 zł

281,75

10 godz.

345,00

 

471,50

172,50

 

299,00

 

Dzienna stawka żywieniowa

5,50 zł/ zwrot stawki żywieniowej za czas nieobecności dziecka w Żłobku trwającej dłużej niż 3 kolejne dni robocze, pod warunkiem poinformowania żłobka najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności dziecka -  §16.Ust.3 pkt 4 Uchwały Nr 114/11 Rady Miasta Torunia z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Toruniu.

 

Za pobyt dziecka powyżej 10 godzin dziennie opłata wynosi 30,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.